PROGRAM BETONÁRSKYCH DNÍ 2018

Program - štvrtok 8.11.2018          PROGRAM V PDF         ZBORNÍK V PDF


08:00 Prezentácia účastníkov

08:30 Otvorenie sprievodnej výstavy firiem

09:00 Otvorenie BETONÁRSKYCH DNÍ 2018
           Odovzdanie pamätných medailí SvF STU a FIB
           Vyhodnotenie súťaže diplomových prác


VEĽKÁ PREDNÁŠKOVÁ SÁLA - HLAVNÉ REFERÁTY

 Predsedovia: Juraj Bilčík, Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvoník / Regionálne združenie SKSI Bratislava /

09:30 – 09:50   OBYTNÝ SÚBOR SKY PARK RESIDENCE
                            Daniel Kóňa – Ján Hanzel – Monika Klimová
09:50 – 10:10   NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN – KONCEPCIA NOSNÉHO SYSTÉMU A OCEĽOVÁ
                            KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TRIBÚN
                           Jaroslav Repa
10:10 – 10:30  BUDOVA VARSO TOWER
                          Marcin Chruslinski – Peter Rozložník                                                                               

10:30 – 10:50 Prestávka


VEĽKÁ PREDNÁŠKOVÁ SÁLAHLAVNÉ REFERÁTY

Predsedovia: Juraj Bilčík, Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvoník / Regionálne združenie SKSI Bratislava /

11:00 – 11:20   VÝSTAVBA SLÍNKOVÉHO SILA 85.000 TUN CEMENTÁRNA LADCE
                           Václav Zima – Václav Branda ­– Libor Hamáček
11:20 – 11:40   MOVING HEAVY LOADS IN CONSTRUCTION INDUSTRIES
                           Stefan Zimmer – Beat Joss – Peter Paulík
11:40 – 12:00   D4R7 – NAJVÄČŠÍ INFRAŠTRUKTÚRNY PROJEKT – SÚČASŤ NULTÉHO OBCHVATU
                           MESTA BRATISLAVA
                           Ľ. Naď – V. Chomová – José Vicente Candel – Luis Martín-Tereso – Wojciech Włodzimirski
12:00 – 12:20  OPRAVA MOSTA NA DIAĽNICI D1 V KRIŽOVATKE PODBANSKÉ
                           František Brliť – Štefan Choma

12:30 – 13:30 ObedPREDNÁŠKOVÁ SÁLA A

13:30 - 14:30, Sekcia A1: Betónové a murované konštrukcie,  Predsedovia:  V. Borzovič, N. Jendželovský, P. Hörmann  

AUTOBUSOVÁ STANICA V BANSKEJ BYSTRICI
Peter Styk – Július Šoltész – Vladimír Sivok – a kolektív
SONOCENTRUM – BETONOVÉ KONSTRUKCE
Miloš Zich – Pavel Hladík – Martin Lukšo – Hynek Polák
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX „TABÁŇ“
Iyad Abrahoim – Ivan Hollý – Július Boček – Róbert Sonnenschein
SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV A JAHO NAVRHOVANIE S VYUŽITÍM BIM PROCESOV
Kamil Laco

14:30 – 14:45   Sekcia A3: Spriahnuté betónové a oceľobetónové konštrukcie, Predsedovia: Š. Gramblička, J. Vičan, P. Nádaský / Peikko Slovakia s.r.o. /

NOSNÁ KONŠRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY 33 CENTRAL V LONDÝNE
Lenka Lovišková – Pavel Jonczy – Peter Macháč

14:45 – 15:15   Sekcia B4: Sanácia a revitalizácia pamiatkových stavieb, Predsedovia: O. Makýš, V. Kohút

VÝSKUM TRVANLIVOSTI DREVENÝCH KOLOV, UMIESTNENÝCH V BETÓNE
Peter Krušinský – Oto Makýš
ZJEDNODUŠENÁ METÓDA PRE HODNOTENIE ODOLNOSTI HISTORICKÝCH OBJEKTOV VOČI ZEMETRASENIU
Andrej Bartók

15:15 – 15:30   Sekcia C: Normy, legislatíva a PPP projekty, Predsedovia: Ľ. Fillo, A. Ohradzanská, V. Benko

NOVÝ EVROPSKÝ DOKUMENT PRO HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
Milan Holický                                                                                 

15:30 – 16:00 Prestávka


16:00 – 17:15   Sekcia B1: Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií

Predsedovia: J. Bilčík, K. Gajdošová, M. Brodňan, S. Priganc, / ALLMEDIA, spol. s r.o., VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. /

SANACE NOSNÉHO SYSTÉMU VĚŽOVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU TRINITY
Miloš Zich – Jan Nováček – Vladimír Paulička – Martin Benko
CENTROOM PIEŠŤANY - PRÍČINY VZNIKU TRHLÍN NENOSNÝCH MUROVANÝCH STIEN V JÚLI 2010
Vladimír Benko – Kamil Laco – Anton Sivčák
STAVEBNO-TECHNICKÉ A STATICKÉ HODNOTENIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH SÍL NA CEMENT
Juraj Bilčík – Július Šoltész – Lýdia Matiašková
OVERENIE PREBUDOVANIA PRIEPUSTU PRE PODZEMNÚ VODU NA OBJEKT CESTNEJ DOPRAVY
Juraj Bilčík – Július Šoltész – Róbert Sonnenschein – Ivan Hollý
EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA RÔZNYCH TYPOV DODATOČNE VLOŽENEJ ŠMYKOVEJ VÝSTUŽE V LOKÁLNE PODOPRETÝCH STROPNÝCH DOSKÁCH
Ondrej Keseli – Juraj Bilčík

17:15 – 17:30   Sekcia B2: Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov, Predsedovia: P. Paulík, F. Brliť, P. Koteš, J.Kucharík

ANALÝZA HAVARIJNÉHO STAVU A NÁVRH ZOSILNENIA MOSTA PONAD VN RUŽÍN
Martin Moravčík – Pavol Kubík – Juraj Kopčák – Viktor Kanda

 

17:30 – 17:45   Komerčný príspevok

OCHRANA KONŠTRUKCIÍ PRED GRAFFITY A NECHCENÝMI PLAGÁTMI
Zuzana Ždanská                                            


PREDNÁŠKOVÁ SÁLA B

13:30 – 15:30   Sekcia A2: Betónové mosty a tunely, Predsedovia: J. Halvoník, Ľ. Rojko, Ľ. Hrnčiar,        

MOSTNÉ OBJEKTY - I/66 – OBCHVAT BREZNA - I.ETAPA
Petr Musil – Martin Kollár – Stanislav Brtáň
VYSÚVANÝ MOST PRI PREŠOVE: PROBLEMATIKA NÁVRHU TECHNOLÓGIE VYSÚVANIA
S OHĽADOM NA SILY VYVODENÉ TRENÍM NA KLZNÝCH LOŽISKÁCH
Peter Paulík – Matúš Búci – Marcin Sermet
ROSKILDE FJORD LINK, HIGH BRIDGE, DÁNSKO
Jiří Stráský – Richard Novák – Petr Kocourek – Jakub Pecha
NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU
Peter Ďuriš
PRVÝ LETMO BETONOVANÝ MOST S ELEKTRICKY IZOLOVANÝM PREDPÄTÍM NA SLOVENSKU
Milan Chandoga – Andrej Jaroševič – Ladislav Čerňanský – Ľubomír Hrnčiar
INOVÁCIA MOSTNÝCH PREFABRIKÁTOV FIRMY VÁHOSTAV-SK
Milan Chandoga – Jozef Ďugel – Ladislav Čerňanský – Ľubomír Hrnčiar
VOPRED PREDPÄTÉ MOSTNÉ NOSNÍKY PROJEKTU D4R7
Radoslav Sokira
ŠPECIFIKÁCIA PREDPÍNACIEHO SYSTÉMU NA STAVBE: „ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE PÚCHOV - ŽILINA, PRE RÝCHLOSŤ DO 160 km/h, II. ETAPA“ - OBJEKT SO 44.33.21.1
Peter Pažma                                              

15:30 – 16:00 Prestávka


16:00 – 17:30   Sekcia B3: Certifikácia, skúšobníctvo a monitorovanie, Predsedovia: V. Priechodský, M. Chandoga, M. Križma, P. Ševčík
 
VPLYV KORÓZIE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE A RÝCHLOSŤ KORÓZIE
František Bahleda – Filip Pastorek – Miroslav Jančula
DLHODOBÉ MERANIE KORÓZIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE NA TRÁMOVOM MOSTE
Peter Koteš – Miroslav Strieška – Miroslav Brodňan – František Bahleda
AKTUÁLNE PROBLÉMY VPLYVU VÝRAZNÝCH ZMIEN TEPLOTY OVZDUŠIA NA KVALITU BETONÁRSKYCH PRÁC
Peter Paulík – Igor Hudoba
VYUŽITIE VÝSLEDKOV ZRÝCHLENÝCH KORÓZNYCH SKÚŠOK NA PREDIKCIU KORÓZIE VÝSTUŽE
Miroslav Brodňan – Peter Koteš – Miroslav Strieška
VYUŽITIE NEPRIAMYCH METÓD STANOVENIA ÚROVNE PREDPÄTIA V KONŠTRUKCII
Martin Moravčík – František Bahleda – Jozef Jošt
MATERIÁLOVÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI 100 ROČNÉHO PRIEHRADOVÉHO MOSTNÉHO NOSNÍKA – POSÚDENIE TRVANLIVOSTI BETÓNU
Ivan Janotka – Michal Bačuvčík – Peter Paulík – Patrik Ševčík

 17:30 – 17:45   Komerčný príspevok

VÝKONNOSŤ DVOJZLOŽKOVÝCH POLYMÉROVÝCH VLÁKIEN PRI PRIEŤAŽNOSTI A V AGRESÍVNOM PROSTREDÍ
J. Kaufmann – M. Manser

19:00 Spoločenský večer 


Program - piatok 9.11.2018

VEĽKÁ PREDNÁŠKOVÁ SÁLA

08:30 – 10:00      Sekcia A4: Nové materiály a technológie, Predsedovia: S. Unčík, I. Hudoba / Sika Slovensko, spol. s r.o., STACHEMA Bratislava a.s. /

3D TLAČ – BUDÚCNOSŤ REALIZÁCIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ?
Stanislav Unčík – Diana Bladová
ROVNOMĚRNOST ROZPTÝLENÍ DRÁTKŮ VE STRUKTUŘE DRÁTKOBETONU
Alena Kohoutková – Hana Hanzlová – Jan Vodička
ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ NOSNÍKOV VYSTUŽENÝCH OCEĽOVOU A GFRP VÝSTUŽOU
Dagmar Lániová – Viktor Borzovič
ROZVOJ SKORÝCH TRLÍN V DOSKOVÝCH PRVKOCH VYSTUŽENÝCH GFRP VÝSTUŽOU
Natália Gažovičová – Juraj Bilčík
POUŽITIE GFRP VÝSTUŽE V PREFABRIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH DOSKÁCH
Adrián Valašík – Vladimír Benko – Anton Sivčák
ZMRAŠŤOVANIE DOSIEK VYSTUŽENÝCH KOMPOZITNOU VÝSTUŽOU
Sergej Priganc – Darina Kušnírová – Štefan Kušnír

10:00 – 10:30 Prestávka


10:30 – 12:30     Sekcia A5: Navrhovanie a modelovanie bet. konštrukcií, Predsedovia: J. Šoltész, M. Moravčík, D. Bukov

ANALÝZA NAPÄTOSTI ŽELEZOBETÓNOVÝCH PILIEROV VPLYVOM TUHOSTI PODLOŽIA
Norbert Jendželovský
INTERAKCIA ŽB KONŠTRUKCIÍ S PODLOŽÍM PRI DYNAMICKOM ZAŤAŽENÍ
Daniel Bukov
STANOVENÍ PRŮHYBŮ VLÁKNOBETONOVÝCH DESEK S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ Z OCELOVÝCH DRÁTKŮ S VYUŽITÍM NELINEÁRNÍ ANALÝZY
Lukáš Dlouhý – Ondřej Kika – Tomáš Pail – Pavol Valach
APLIKÁCIA RÔZNYCH TYPOV ŠMYKOVEJ VÝSTUŽE PRI NÁVRHU BEZPRIEVAKOVÝCH STROPNÝCH DOSIEK
Jakub Mečár – Štefan Gavura – Petra Bujňáková – Vladimír Sobek
VYUŽITÍ CDE V KONTEXTU SMÍŠENÉ REALITY
Martin Maťašovský
NAVRHOVANIE A REALIZÁCIA MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ POZEMNÝCH STAVIEB
Štefan Gramblička – Peter Pavlák
POROVNANIE DIMENZAČNÝCH POSTUPOV PRE NÁVRH VRUBOVÝCH KĹBOV
Peter Havlíček – Július Šoltész
ELEMENTÁRNA PRÁCA BETÓNU PODĽA ANALYTICKÉHO PRACOVNÉHO DIAGRAMU V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 A SIMPLIFIKÁCIA PROBLÉMU JEDNODUCHŠÍMI VZŤAHMI
Bohumil Bohunický – Marek Čuhák

12:30 – 12:45     Komerčný príspevok

POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI V OBLASTI DISKONTINUIT
Michael Konečný – Michal Číhal – Jaromír Kabeláč

12:40 – 13:00 ZÁVERY A ZHODNOTENIE BD 2018 - Juraj Bilčík


13:00 – 14:00 Obed


14:00 Odchod na EXKURZIU