PROGRAM BETONÁRSKYCH DNÍ 2018

Rámcový program - štvrtok 8.11.2018        


08:00 Prezentácia účastníkov

08:30 Otvorenie sprievodnej výstavy firiem

09:00 Otvorenie BETONÁRSKYCH DNÍ 2018
           Odovzdanie pamätných medailí SvF STU
           Vyhodnotenie súťaže diplomových prác


VEĽKÁ PREDNÁŠKOVÁ SÁLA

09:30 – 10:30: Hlavné referáty                                                                                                                                      


10:30 – 10:50 Prestávka


10:50 – 12:30 Hlavné referáty                                                                                                                                   


12:30 – 13:30 ObedPREDNÁŠKOVÁ SÁLA A

13:30 – 14:30 Sekcia A1: Betónové a murované konštrukcie                                                                               

14:30 – 17:20 Sekcia A2: Betónové mosty a tunely                                                                                      


16:15 – 16:35 Prestávka


Pokračovanie sekcie A2

17:20 – 18:05 Sekcia A3: Spriahnuté betónové a oceľobetónové konštrukcie                                               PREDNÁŠKOVÁ SÁLA B

13:30 – 15:15 Sekcia B1: Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií              

15:15 – 16:15 Sekcia B2: Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov                                                  


16:15 – 16:35 Prestávka


16:35 – 17:05 Sekcia B3: Certifikácia, skúšobníctvo a monitorovanie                                                              

17:05 – 17:35 Sekcia B4: Sanácia a revitalizácia pamiatkových stavieb                                                           

17:35 – 17:50 Sekcia C: Normy, legislatíva a PPP projekty                                                                                   


19:30 Spoločenský večer 


Rámcový program - piatok 9.11.2018

VEĽKÁ PREDNÁŠKOVÁ SÁLA

08:30 – 10:30 Sekcia A4: Nové materiály a technológie                                                                                        


10:30 – 10:50 Prestávka


10:50 – 12:50 Sekcia A5: Navrhovanie a modelovanie bet. konštrukcií                                                            


12:50 – 13:00 ZÁVERY A ZHODNOTENIE BD 2018 - Juraj Bilčík


13:00 – 14:00 Obed


14:00 Odchod na EXKURZIU