Záväzná prihláška


Záväznú prihlášku vyplňte jednotlivo za každého účastníka.
Meno, priezvisko, tituly účastníka:  ! 
Organizácia:
Adresa – ulica a číslo:  ! 
Obec a PSČ:  ! 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefon:
Fax:
E-Mail:  ! 
Webová stránka:


Objednávam záväzne
Účasť na konferencii – úhrada vložného podľa tabuľky uvedenej v pozvánke  
Celkom (vrátane DPH)  

Možnosť vystavenia/zaslania faktúry na inú adresu

Vystavenie faktúry na inú ako vyššie uvedenú adresu
Organizácia/osoba
Obec, PSČ
Ulica a číslo

Zaslanie faktúry na inú ako vyššie uvedenú adresu
Organizácia/osoba
Obec, PSČ
Ulica a číslo


Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi:

na vrub účtu v prospech účtu
IBAN
suma [€] VS KS
 !  SK7481800000007000084162 0122000818 0308
 !  - povinné vyplniť