Záväzná prihláška


Záväznú prihlášku vyplňte jednotlivo za každého účastníka.
Meno, priezvisko, tituly účastníka:  ! 
Organizácia:
Adresa – ulica a číslo:  ! 
Obec a PSČ:  ! 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefon:
Fax:
E-Mail:  ! 
Webová stránka:


Objednávam záväzne
Účasť na konferencii – úhrada vložného podľa tabuľky uvedenej v pozvánke  
Celkom (vrátane DPH)  

Možnosť vystavenia/zaslania faktúry na inú adresu

Vystavenie faktúry na inú ako vyššie uvedenú adresu
Organizácia/osoba
Obec, PSČ
Ulica a číslo

Zaslanie faktúry na inú ako vyššie uvedenú adresu
Organizácia/osoba
Obec, PSČ
Ulica a číslo


Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi:

Názov príjemcu a adresa: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Názov banky príjemcu a adresa: Státna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava

na vrub účtu v prospech účtu
IBAN
suma [€] VS SWIFT code
 !  SK74 8180 0000 0070
00084162
0122000818 SPSRSKBAXXX
 !  - povinné vyplniť