ANOTÁCIE

Organizačný výbor vyzýva k zaslaniu anotácie odborného príspevku (v slovenskom alebo českom jazyku) na BD 2020.Téma anotácie by mala korešpondovať s názvom niektorej odbornej sekcie.

Prihlásenie príspevku a zaslanie textu anotácie (vzor anotácie v prílohe) urobte prosím do 31.07.2020 a to výhradne ON-LINE prostredníctvom tejto webovej stránky.

Všetky články k príspevkom budú v plnom rozsahu uverejnené v zborníku konferencie. Garanti odborných sekcií vyberú najzaujímavejšie príspevky na ústnu prezentáciu.

Formálne náležitosti on-line zaslanej anotácie

- Vyplnené údaje o hlavnom autorovi, celé mená, tituly a zamestnávateľ všetkých spoluautorov

-  Názov odborného príspevku (max. 60 písmen)

-  Zaradenie do príslušnej odbornej sekcie, podľa uváženia autora/autorov

-  Preferovaná forma prezentácie: prednáška/poster

-  Vlastný text anotácie v rozsahu 50 až 100 slov                                  vzor anotácie PDF


Upozornenie: Usporiadateľ jedná za kolektív autorov iba s prvým uvedeným autorom príspevku. Očakáva sa, že prvý autor osobne prednesie prednášku (vo výnimočných prípadoch poverí niektorého zo spoluautorov) alebo zabezpečí výrobu a inštaláciu posteru.

Dôležité termíny:

31.7.2020 Uzávierka príjmu anotácie odborných príspevkov

30.9.2020 Zaslanie príspevku a uzávierka reklamy v zborníku